Members Login   |   Site Map

Co-Chairs:
Michael Szenberg     Neil Epstein    

President:
Peter Zhang

Honorary President:
John Crawford      XiKun Yuan

Executive Vice President:
Li Li     

Vice President:
Vekrum Kaushik     Xiangtiao Mao

Secretary-General:
Li Li

Deputy Secretary-General:
Susan Chen

Executive Council Member:
Michael Szenberg    John Crawford    Neil Epstein    Li Li
Peter Zhang    Meng Ge    Xiangtiao Mao    Alan Lee    Lu Ping    
Lu Tang     Rongfei Cai    Alice Zhang    Guosheng Li   Kevin Fan    Zhifang Jin
Jianying Ye    Jiaxin Cheng

Council Member:
He, Hongtu    Susan Chen    Alice Lin    
Ching Yeh     Weiqiang Deng     
Jasmine Zhang    Nellie Chen    Danny Chan   Christine Wolf                                            
Daniella Cooper   Thomas Ng