Leadership

Co-Chairs: 

 Michael Szenberg     Neil Epstein    

 President:

 Peter Zhang

 Executive Vice President:

 Li Li

 Vice President:

 Vekrum Kaushik    

 Secretary-General:

 Li Li

 Deputy Secretary-General:

 Susan Chen

Executive Council Member:

 Michael Szenberg    John Crawford    Neil Epstein    Li Li

 Peter Zhang     Alan Lee    Lu Ping    

 Rongfei Cai    Alice Zhang    Zhifang Jin

 Jianying Ye    Jiaxin Cheng

 KunFu Liu

 Council Member:

 Chen, Yufang    He, Hongtu    Susan Chen    Alice Lin     

 Ching Yeh    

 Nellie Chen    Danny Chan   Christine Wolf                                            

 Daniella Cooper   Thomas Ng